The e-shop is currently being redesigned and updated. Thank you for your patience.

Terms and conditions

 

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Společnost: Globalmotorsport CZ s.r.o.
 • IČ: 08268452
 • DIČ: CZ08268452
 • se sídlem: 5.května 12/69, Milovice 289 24
 • zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl 316007 vložka C                
 • kontaktní údaje: Tomáš Pletka
 • email: globalmotorsportcz@gmail.com
 • telefon: +420777853681
 • www: globalmotorsport.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.globalmotorsport.cz. (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "finish order" . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601722390/2010 , vedený u FIO banky a.s. v měně CZK
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601710381/2010 IBAN: CZ1320100000002601710381, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u FIO banky a.s. v měně EUR
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány….,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně, 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16] 

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 5 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Formulář bude kupujícím poskytnut na vyžádání. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 5 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 

1. Veškerá práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na https://www.globalmotorsport.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19.11.2020

 

Terms and conditions

 

I. Basic Provisions
1. These General Terms and Conditions of Business (hereinafter referred to as "Terms and Conditions") are issued pursuant to Section 1751 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as "Civil Code")

Company.
ID: 08268452
DIC: CZ08268452
Registered office: 5.května 12/69, Milovice 289 24
registered at the Municipal Court in Prague, section 316007, insert C
Contact details: Tomáš Pletka
email: globalmotorsportcz@gmail.com
phone: +420777853681
www: globalmotorsport.cz
(hereinafter referred to as "Seller")

2. These Terms and Conditions govern the mutual rights and obligations of the Seller and a natural person who enters into a purchase contract outside his/her business activity as a consumer or within his/her business activity (hereinafter referred to as: "Buyer") through the web interface located on the website available at www.globalmotorsport.cz. (hereinafter referred to as: "Online Shop").

3. The provisions of the Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement. Any deviating provisions in the Purchase Agreement shall prevail over the provisions of these Terms and Conditions.

4. These Terms and Conditions and the Purchase Contract are concluded in the Czech language.

 

II. Information on goods and prices
1. Information about the goods, including the prices of individual goods and their main characteristics are listed in the catalogue of the online shop. The prices of the goods are exclusive of value added tax, all related charges and the cost of returning the goods if they cannot be returned by normal postal means. The prices of the goods remain valid for the period of time they are displayed in the online shop. This provision does not preclude the negotiation of a purchase contract on individually agreed terms.

2. All presentation of the goods in the catalogue of the online shop is for information purposes only and the seller is not obliged to conclude a purchase contract in respect of these goods.

3. Information on the costs associated with the packaging and delivery of the goods is published in the online shop. The information on the costs associated with the packaging and delivery of the goods listed in the online shop applies only in cases where the goods are delivered within the Czech Republic.

4. Any discounts on the purchase price of the goods cannot be combined with each other, unless the seller and the buyer agree otherwise.

 

III. Order and conclusion of the purchase contract
1. Costs incurred by the buyer when using remote means of communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer. These costs do not differ from the basic rate.

2:

via his customer account if he has previously registered in the online shop,
3. When placing an order, the buyer chooses the goods, the number of items, the method of payment and delivery.

4. Before sending the order, the buyer is allowed to check and change the data he has entered in the order. The Buyer shall send the order to the Seller by clicking on the "finish order" button. The information provided in the order shall be deemed correct by the Seller. The validity of the order is subject to the completion of all mandatory data in the order form and the Buyer's confirmation that he has read these terms and conditions.

5. Immediately upon receipt of the order, the Seller shall send the Buyer a confirmation of receipt of the order to the email address provided by the Buyer when placing the order. This confirmation is automatic and is not considered to be the conclusion of a contract. The confirmation shall be accompanied by the Seller's current terms and conditions. The purchase contract is concluded only after receipt of the order by the seller. Notification of acceptance of the order is delivered to the buyer's email address. / Immediately after receipt of the order, the Seller sends the Buyer a confirmation of receipt of the order to the email address provided by the Buyer when ordering. This confirmation shall be deemed to be the conclusion of the contract. The confirmation shall be accompanied by the Seller's current terms and conditions. The purchase contract is concluded by the confirmation of the order by the seller to the buyer's email address.

6. In the event that any of the requirements specified in the order cannot be fulfilled, the Seller shall send an amended offer to the Buyer's email address. The amended offer shall be deemed to be a new proposal of the purchase contract and the purchase contract shall be concluded in such case by the Buyer's confirmation of acceptance of this offer to the Seller at his email address specified in these Terms and Conditions.

7. All orders accepted by the Seller are binding. The Buyer may cancel an order until the Buyer has received notification of acceptance of the order by the Seller. The Buyer may cancel an order by calling the telephone number or email of the Seller set out in these Terms and Conditions.

8. In the event that there is an obvious technical error on the part of the Seller in quoting the price of the Goods in the Online Shop or during the ordering process, the Seller shall not be obliged to deliver the Goods to the Buyer at such obviously incorrect price even if the Buyer has been sent an automatic acknowledgement of receipt of the order in accordance with these Terms and Conditions. The Seller shall inform the Buyer of the error without undue delay and shall send the Buyer an amended offer to the Buyer's email address. The amended offer shall be deemed to be a new proposal for a purchase contract and the purchase contract shall be concluded in such case by confirmation of receipt by the Buyer to the Seller's email address.

 

IV. Customer account
1. Upon registration of the Buyer in the online shop, the Buyer may access his customer account. The Buyer can order goods from his customer account. The Buyer can also order goods without registration.

2. When registering for a customer account and when ordering goods, the Buyer is obliged to provide all the information correctly and truthfully. The Buyer is obliged to update the information provided in the user account whenever it changes. The information provided by the Buyer in the customer account and when ordering goods shall be deemed correct by the Seller.

3. Access to the customer account is secured by a username and password. The Buyer is obliged to maintain the confidentiality of the information necessary to access his customer account. The Seller is not responsible for any misuse of the customer account by third parties.

4. The Buyer is not entitled to allow third parties to use the customer account.

5. The Seller may cancel the user account, in particular if the Buyer no longer uses his/her user account or if the Buyer breaches his/her obligations under the Purchase Agreement or these Terms and Conditions.

6. The Buyer acknowledges that the User Account may not be available continuously, in particular with regard to necessary maintenance of the Seller's hardware and software equipment or necessary maintenance of hardware and software equipment of third parties.

 

V. Payment terms and delivery of goods
1. The Buyer may pay the price of the goods and any costs associated with the delivery of the goods under the Purchase Agreement in the following ways:

by wire transfer to the Seller's bank account No. 2601722390/2010 , maintained at FIO banka a.s. in CZK
by wire transfer to the Seller's bank account No. 2601710381/2010 IBAN: CZ1320100000002601710381, SWIFT: FIOBCZPPXXX, maintained at FIO banka a.s. in EUR
cashless by credit card,
by wire transfer to the Seller's account via the payment gateway....,
in cash or by credit card upon personal collection in the shop,
2. Together with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller the costs associated with the packaging and delivery of the goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price shall also include the costs associated with the delivery of the goods.

3. In the case of payment in cash, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 7 days of the conclusion of the purchase contract.

4. In the case of payment through a payment gateway, the buyer shall follow the instructions of the relevant electronic payment provider[S16].

5. In the case of a non-cash payment, the Buyer's obligation to pay the Purchase Price is fulfilled when the relevant amount is credited to the Seller's bank account.

6. The Seller does not require any advance payment or other similar payment from the Buyer. Payment of the purchase price before shipment of the goods is not a deposit.

7. According to the Sales Records Act, the Seller is obliged to issue a receipt to the Buyer. At the same time, he is obliged to register the received sales with the tax administrator online, and in case of technical failure within 48 hours at the latest.

8. The goods are delivered to the buyer:

to the address specified by the buyer in the order
by personal collection at the seller's premises
9. The choice of delivery method is made during the ordering of the goods.

10. The cost of delivery of the goods depending on the method of shipment and collection of the goods is specified in the Buyer's order and in the Seller's order confirmation. In the event that the method of delivery is agreed upon at the Buyer's specific request, the Buyer bears the risk and any additional costs associated with this method of delivery.

11. If the Seller is obliged under the Purchase Contract to deliver the goods to the place specified by the Buyer in the order, the Buyer is obliged to take delivery of the goods upon delivery. In the event that for reasons on the part of the Buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different manner than specified in the order, the Buyer shall pay the costs associated with the repeated delivery of the goods or the costs associated with a different method of delivery.

12. upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in the event of any defects immediately notify the carrier. In the event of a breach of packaging indicating unauthorised intrusion into the shipment, the Buyer may not accept the shipment from the carrier.

13. The Seller shall issue a tax document - invoice to the Buyer. The tax document is sent to the buyer's email address./The tax document is attached to the delivered goods.

14. The Buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price for the goods, including delivery costs, but not before taking delivery of the goods. Liability for accidental destruction, damage or loss of the goods passes to the buyer at the moment of acceptance of the goods or at the moment when the buyer was obliged to accept the goods but failed to do so in breach of the purchase contract.

 

VI. Withdrawal from the contract
1. A buyer who has concluded a purchase contract outside his business activity as a consumer has the right to withdraw from the purchase contract.

2. The withdrawal period is 5 days.

from the date of receipt of the goods,
from the date of receipt of the first delivery of the goods if the subject of the contract is several types of goods or the delivery of several parts
(3) The buyer may not withdraw from the contract of sale:

the provision of services if they have been performed with his prior express consent before the expiry of the withdrawal period and the seller has informed the buyer before the conclusion of the contract that in such a case he has no right to withdraw from the contract,
the supply of goods or services the price of which depends on financial market fluctuations independent of the seller's will and which may occur during the withdrawal period,
the delivery of goods which have been adapted to the wishes of or for the buyer,
in the other cases referred to in Article 1837 of the Civil Code.
4. In order to comply with the withdrawal period, the buyer must send a statement of withdrawal within the withdrawal period.

5. To withdraw from the purchase contract, the buyer may use the sample withdrawal form provided by the seller. The form will be provided to the Buyer upon request. The Buyer shall send the withdrawal form to the email or delivery address of the Seller specified in these Terms and Conditions. The Seller shall promptly acknowledge receipt of the form to the Buyer.

6. The Buyer who has withdrawn from the contract is obliged to return the goods to the Seller within 5 days of withdrawal from the contract. The Buyer shall bear the costs associated with the return of the goods to the Seller, even if the goods cannot be returned by normal postal means due to their nature.

7. If the Buyer withdraws from the contract, the Seller shall reimburse the Buyer immediately, but no later than within 14 days of withdrawal, all monies, including delivery costs, received from the Buyer in the same manner. The seller shall only return the funds received to the buyer in another way if the buyer agrees to this and if no additional costs are incurred.

8. If the Buyer has chosen a method of delivery other than the cheapest method of delivery offered by the Seller, the Seller shall reimburse the Buyer for the cost of delivery of the goods in the amount corresponding to the cheapest method of delivery offered.

9. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer has handed over the goods to the seller or proved that he has sent the goods to the seller.

10. The Buyer must return the Goods to the Seller undamaged, unworn and unsoiled and, if possible, in their original packaging. The Seller is entitled to unilaterally set off any claim for compensation for damage to the goods against the Buyer's claim for a refund of the purchase price.

11. The Seller is entitled to withdraw from the Purchase Contract due to stock-outs, unavailability of the goods, or if the manufacturer, importer or supplier of the goods has discontinued the production or import of the goods. The Seller shall promptly inform the Buyer via the email address specified in the order and shall return all monies, including delivery costs, received from the Buyer under the Contract within 14 days of notification of withdrawal from the Purchase Contract in the same manner or in the manner specified by the Buyer.

 

VII. Rights arising from defective performance

All rights and obligations of the parties relating to the seller's liability for defects are governed by the seller's Complaints Procedure.

2. The rights and obligations of the contracting parties with regard to rights of defective performance are governed by Sections 1914 to 1925, 2099 to 2117 and 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection.

 

VIII. Delivery
1. The Parties may deliver all written correspondence to each other by electronic mail.

2. The Buyer shall deliver correspondence to the Seller at the email address specified in these Terms and Conditions. The Seller shall deliver correspondence to the Buyer at the email address provided in the Buyer's customer account or order.

 

IX. Personal data
1. All information you provide when you work with us is confidential and will be treated as such. Unless you give us written permission, we will not use your information in any way other than for the purpose of performing under the contract, except for the email address to which commercial communications may be sent to you, as this is permitted by law, unless you refuse. These communications may only relate to similar or related goods and can be opted out of at any time by simple means (sending a letter, email or clicking on a link in a commercial communication). The email address will be kept for this purpose for 3 years after the last contract between the parties has been concluded.

2. For more detailed information on data protection, please refer to the Privacy Policy at https://www.globalmotorsport.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 

X. Out-of-court dispute resolution
1. The Czech Trade Inspection Authority (Česká obchodní inspekce), with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No.: 000 20 869, internet address: https://adr.coi.cz/cs, is competent for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from a purchase contract. The online dispute resolution platform located at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under the purchase contract.

2. the European Consumer Centre Czech Republic, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point under Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on online dispute resolution for consumer disputes).

3. The Seller is authorised to sell goods on the basis of a trade licence. The trade control is carried out within the scope of its competence by the competent trade authority. The Czech Trade Inspection Authority supervises compliance with Act No 634/1992 Coll., on Consumer Protection, among other things.

 

XI. Final provisions
1. All agreements between the Seller and the Buyer shall be governed by the laws of the Czech Republic. If the relationship established by the Purchase Contract contains an international element, the parties agree that the relationship shall be governed by the law of the Czech Republic. This is without prejudice to the rights of the consumer under generally binding legislation.

2. The Seller is not bound by any codes of conduct in relation to the Buyer within the meaning of Section 1826(1)(e) of the Civil Code.

3. All rights to the Seller's website, in particular the copyrights to the content, including page layout, photos, films, graphics, trademarks, logos and other content and elements, belong to the Seller. It is prohibited to copy, modify or otherwise use the website or any part thereof without the consent of the Seller.

4. The Seller shall not be liable for errors resulting from third party interference with the online shop or from its use contrary to its intended purpose. The Buyer shall not use any procedures in the use of the online shop that could have a negative effect on its operation and shall not perform any activity that could enable him or third parties to interfere with or make unauthorised use of the software or other components forming the online shop and use the online shop or its parts or software in a manner that would be contrary to its purpose or intent.

5. The Buyer hereby assumes the risk of change of circumstances within the meaning of Section 1765 (2) of the Civil Code.

6. The Purchase Contract including the Terms and Conditions is archived by the Seller in electronic form and is not accessible.

7. The Seller may change or supplement the wording of the Terms and Conditions. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

8. A sample withdrawal form is attached to the Terms and Conditions.

 

These terms and conditions shall take effect on 19.11.2020