The e-shop is currently being redesigned and updated. Thank you for your patience.

GDPR terms

      

 

     Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Globalmotorsport CZ s.r.o. IČ 0826845 se sídlem 5.května 12/69, Milovice 289 24, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 31607 vložka C. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: 5.května 12/69, Milovice 289 24

e-mail: globalmotorsportcz@gmail.com

telefon: +420 777 853 681

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • název firmy
 • IČO
 • DIČ
 • adresa společnosti
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.      

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.11.2020.

 

Privacy Policy

 

I.

Basic Provisions

The controller of personal data pursuant to Article 4, point 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: "GDPR") is Globalmotorsport CZ s.r.o., ID No. 0826845, with registered office at 5.května 12/69, Milovice 289 24, registered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section 31607, Insert C. (hereinafter: "Controller").
The Administrator's contact details are:
Address: 5.května 12/69, Milovice 289 24

e-mail: globalmotorsportcz@gmail.com

telephone: +420 777 853 681

Personal data means any information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, a network identifier or to one or more specific elements of the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of that natural person.
The controller has not appointed a data protection officer.

II.

Sources and categories of personal data processed

The controller processes personal data that you have provided to the controller or personal data that the controller has obtained as a result of fulfilling your order:
name and surname
company name
COMPANY REGISTRATION NUMBER
VAT NUMBER
company address
e-mail address
postal address
telephone

The controller processes your identification, contact and data necessary for the performance of the contract.

III.

Legal basis and purpose of processing personal data

The legal basis for processing personal data is
performance of the contract between you and the controller pursuant to Article 6(1)(b) GDPR,
the fulfilment of a legal obligation of the controller pursuant to Article 6(1)(c) GDPR,
the legitimate interest of the controller in providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(f) GDPR,
Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(a) GDPR in conjunction with Section 7(2) of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services, in the absence of an order for goods or services.
The purpose of the processing of personal data is
to process your order and to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller; when placing an order, personal data is required that is necessary for the successful processing of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or its performance by the controller,
the fulfilment of legal obligations towards the State,
sending commercial communications and other marketing activities.
Automatic individual decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR is carried out by the controller. You have given your explicit consent to such processing.

IV.

Data retention period

The controller retains personal data
for the period necessary for the exercise of the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller and the exercise of claims arising from this contractual relationship (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
for the period until consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, but no longer than 15 years if the personal data is processed on the basis of consent.
After the expiry of the retention period, the controller will delete the personal data.

V.

Recipients of personal data (subcontractors of the controller)

The recipients of the personal data are the following persons
involved in the delivery of goods/services/implementation of payments under the contract,
providing services for the operation of the e-shop (Shoptet) and other services in connection with the operation of the e-shop,
providing marketing services.
The controller does not intend to transfer personal data to a third country (non-EU country) or an international organisation.
VI.

Processors of personal data

The processing of personal data is carried out by the controller, but the following processors may also process personal data for the controller:
Mailchimp service provider,
possibly another provider of processing software services and applications, which are not currently used by the controller.

 

VI.

Your rights

Under the conditions set out in the GDPR, you have
The right to access your personal data in accordance with Article 15 of the GDPR,
the right to rectification of personal data pursuant to Article 16 GDPR, or restriction of processing pursuant to Article 18 GDPR,
the right to erasure of personal data pursuant to Article 17 GDPR,
the right to object to processing under Article 21 GDPR,
the right to data portability under Article 20 GDPR; and
the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email of the controller set out in Article III of these terms and conditions.
You also have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority if you believe that your right to data protection has been violated or to take legal action.

VII.

Personal data security conditions

The controller declares that it has taken all appropriate technical and organisational measures to secure personal data.
The controller has taken technical measures to secure data storage and storage of personal data in paper form, in particular ...
The controller declares that only persons authorised by the controller have access to the personal data.

VIII.

Final provisions

By submitting an order from the online order form, you confirm that you are aware of the terms and conditions of data protection and that you accept them in their entirety.
You agree to these terms and conditions by ticking the consent box via the online order form. By checking the consent box, you confirm that you are aware of the privacy policy and that you accept it in its entirety.
The controller is entitled to change these terms and conditions. It will publish the new version of the Privacy Policy on its website and will also send you the new version of the Privacy Policy to the email address you have provided to the controller.

These terms will take effect on 19.11.2020.